Podmienky

Zásady spracúvania osobných údajov
_______________________________________

obchodná spoločnosť
Tribeta s.r.o.

so sídlom na ul. Turnianska 18, PSČ: 903 01, Senec IČO: 50204289, DIČ: 2120221268 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro , vložka č. 109863/B (ďalej aj ako „spoločnosť“).

Radi by sme Vás týmto informovali, že naša spoločnosť chráni a riadne sa stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ich spracúvanie v každom jednotlivom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a prebieha vždy striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a ďalšie dôležité informácie súvisiace s Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje štandardne neposkytujeme iným subjektom v Slovenskej republike, ani žiadnym subjektom do zahraničia. K takému kroku pristupujem len v prípade, že si Vy sami prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu Váš výslovný súhlas, ako aj v prípade, keď nám takúto povinnosť ukladajú právne predpisy alebo v prípade, kedy môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Prosíme Vás, aby ste si prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných v rámci našej podnikateľskej činnosti. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo iných nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných adries. Radi Vám všetko objasníme a vysvetlíme.
_______________________________________________________________________
Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorému sú poskytované osobné údaje a ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

Tribeta s.r.o., so sídlom na ul. Turnianska 18, PSČ: 903 01, Senec IČO: 50204289, DIČ: 2120221268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka č. 109863/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).
___________________________________________________________________________________
Základné pojmy

V tomto bode Vám predstavíme niektoré základné definície pojmov súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.

 Osobné údaje sú údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä však na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, akým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená).
 Účel spracúvania osobných údajov je dôvod, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje.
 Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, pre ktorý sú spracúvané osobné údaje. Oprávnený záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby.
 Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom.
 Medzinárodnou organizáciou je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.
___________________________________________________________________________________
Kategórie spracúvaných osobných údajov

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že v rámci našej podnikateľskej činnosti spracúvame len také Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o našich zákazníkoch alebo potenciálnych zákazníkoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 Identifikačné údaje. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv. Sú to najmä nasledovné osobné údaje: obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovná pozícia, sídlo organizácie, identifikačné číslo spoločnosti, pod ktorým je zapísaná v obchodnom alebo inom registri (IČO), daňové identifikačné (DIČ), ak bolo pridelené, číslo bankového účtu a príslušného peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom uskutočňuje úhradu za produkt dodávateľa, prípadne iné nevyhnutné firemné alebo fakturačné údaje.
 Kontaktné údaje. Kontaktné údaje (meno, priezvisko) vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries.
 Poskytované služby. Osobné údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme.
 Transakčné údaje. Osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované služby.
___________________________________________________
Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:

Vaše osobné údaje najčastejšie spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých Vy vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných produktov a služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované vždy len v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávnených záujmov vyplývajúcich z našej podnikateľskej činnosti (oprávnené účely). Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade možnosť informovať Vás o nových službách, ktoré poskytujeme. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany v prípade vzniknutého sporu.

Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely:

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracúvame len v tzv. anonymizovanej podobe.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na marketingové účely. Cieľom týchto informácií je informovať našich zákazníkov prostredníctvom newsletterov a iných reklamných alebo propagačných nástrojov o nových službách, ktoré pre Vás pripravujeme. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely však v každom jednotlivom prípade od Vás žiadame udelenie Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Takýto súhlas so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na vybrané účel alebo účely.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti:

Tribeta s.r.o., so sídlom na ul. Turnianska 18, PSČ: 903 01, Senec IČO: 50204289, DIČ: 2120221268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka č. 109863/B alebo na e-mailovej adrese: tribeta@tribeta.sk

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a/alebo iné účely by malo obsahovať najmä nasledovné informácie:

 identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si v budúcnosti viac neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové a/alebo iné účely,
 súhlas môžete odvolať celkovo alebo môžete špecifikovať konkrétne marketingové a/alebo iné účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.